« Προηγούμενη σελίδα

1 FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ – Παρουσιάσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1Η
Παρουσίαση Προγράμματος LIFE+
Κατερίνα ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ / ASTRALE Εξωτερική Μονάδα Παρακολούθησης Έργων LIFE+


Στην παρουσίαση αυτή γίνεται μια γενική αναφορά πάνω στα προγράμματα LIFE+, τα οποία στηρίζουν και χρηματοδοτούν περιβαλλοντικές δράσεις.
Τα έργα LIFE+, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, στα έργα Φύση και Βιοποικιλότητα, τα έργα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και τα έργα Ενημέρωση και Επικοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί τα έργα LIFE+ με 50% ενώ σε ειδικά έργα που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη η επιχορήγηση είναι 75%. Στα έργα μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι φορείς από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με τους κύριους παράγοντες επιτυχίας και τα πιθανά εμπόδια που μπορούν να εμφανιστούν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2Η
Το έργο ELINA – Στόχοι & δράσεις\
Μιχάλης ΠΑΧΝΟΣ / ΚΟΝΚΑΤ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου ELINA


Η δεύτερη παρουσίαση αναφέρεται στους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος. Αρχικά αναφέρεται η περιοχή υλοποίησης του έργου, η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και οι εταίροι του έργου ELINA. Έπειτα αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑ & ΠΚ)Κ στην Ελλάδα, αναφέροντας τις κύριες δραστηριότητες του έργου, οι οποίες είναι η καταγραφή των πηγών, των ποσοτήτων και τις χημικής σύστασης των ΠΑ & ΠΚ, η πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή, συλλογής και μεταφοράς ΠΑ & ΠΚ, καθώς και η ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου. Έπειτα αναφέρονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα του ELINA. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στις δράσεις του έργου. Η πρώτη δράση αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου. Η δεύτερη δράση αφορά στην καταγραφή, τον έλεγχο και την ανασκόπηση όλων των πηγών ΠΑ & ΠΚ. Η τρίτη δράση περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή συλλογής ΠΑ & ΠΚ. Η τετάρτη δράση αφορά στη διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑ & ΠΚ. Τέλος, η πέμπτη δράση αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΧΝΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3Η
Παρουσίαση ερωτηματολογίων για τη καταγραφή των πηγών των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων
Χριστόδουλος ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ / Τεχνικός Δ/ντής CYCLON


Η παρουσίαση αυτή αναφέρεται στην δράση 2 και 4, στις οποίες γίνεται η καταγραφή όλων των πηγών, εγκαταστάσεων και ποσοτήτων ΠΑΚ καθώς και η δημιουργία ενός καταλόγου, ο οποίος θα περιέχει τις υφιστάμενες υποδομές επεξεργασίας ΠΑ & ΠΚ στην Ελλάδα. Για τη συλλογή των απαραιτήτων πληροφοριών δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε παραγωγούς ΠΑ & ΠΚ αλλά και σε διαχειριστές τέτοιων αποβλήτων. Το ερωτηματολόγιο αυτό καταγράφει ξεχωριστά όλες τις κατηγορίες αποβλήτων, την προέλευσή τους και την ποσότητα που παράγεται σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα καταγράφει την υφιστάμενη υποδομή, δηλαδή ποιο είναι το δίκτυο συλλογής, εάν γίνεται η προ-επεξεργασία εντός της εγκατάστασης και αν υπάρχει ανάμειξη με άλλα απόβλητα. Στο ερωτηματολόγιο, οι παραγωγοί μπορούν να καταγράψουν τις επιθυμίες και τις προτάσεις τους που ενδεχομένως έχουν για τη βελτίωση της διαλογής και συλλογής ΠΑ& ΠΚ. Τέλος, μαζί με την σύνταξη των ερωτηματολογίων γίνεται δειγματοληψία και χημική ανάλυση των αποβλήτων για τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίησή τους.


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ