« Προηγούμενη σελίδα

2 FORUM Διαλόγου- Παρουσιάσεις

2Ο FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ – LIFE10 ENV/GR/606

 

1Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το έργο ELINA – Στόχοι & δράσεις

Μιχάλης ΠΑΧΝΟΣ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου ELINA

Η πρώτη παρουσίαση αναφέρεται στους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος. Αρχικά γνωστοποιεί την περιοχή υλοποίησης, τη διάρκεια, τον προϋπολογισμό και τους συμμετέχοντες δικαιούχους του προγράμματος. Έπειτα αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση των ΠΑΚ στην Ελλάδα, αναφέροντας τις κύριες δραστηριότητες του προγράμματος, οι οποίες είναι η καταγραφή των πηγών, των ποσοτήτων και τις χημικής σύστασης των ΠΑΚ, η πιλοτική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, συλλογής και μεταφοράς ΠΑΚ, καθώς και η ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου. Έπειτα αναφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. Επιπρόσθετα, ονοματίζει τις δράσεις και αναφέρει το αντικείμενό τους. Η πρώτη δράση έχει να κάνει με τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου. Η δεύτερη έχει να κάνει με την καταγραφή, τον έλεγχο και την ανασκόπηση όλων των πηγών ΠΑΚ. Η τρίτη περιλαμβάνει τη πιλοτική εφαρμογή συλλογής ΠΑΚ, η τετάρτη τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ και τέλος η – πέμπτη την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στο πρόγραμμα αυτό.

Μιχάλης ΠΑΧΝΟΣ- 2 Forum

2Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Συλλεχθέντα στοιχεία για τις πηγές πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

Χριστόδουλος Καραβασίλης, Τεχνικός Δ/ντής CYCLON

Στη δεύτερη παρουσίαση εκθέτονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και οι αναλύσεις των δειγμάτων, καθώς επίσης παραθέτονται οι στόχοι, οι υποχρεώσεις και οι πηγές στις οποίες δόθηκε το ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ακόμα και ο βαθμός ανταπόκρισης τους και οι γενικές παρατηρήσεις που δημιουργήθηκαν. Στη συνέχεια δίνονται οι αναλύσεις των δειγμάτων και οι παρατηρήσεις με βάση την πηγή προέλευσης τους. Τέλος αναφέρεται  στην πιλοτική διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων και στην δυνατότητα αξιοποίησης τους. Η παρουσίαση κλείνει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την δειγματοληψία αυτή.

Χριστόδουλος Καραβασίλης- 2 Forum

 

3Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Περιβαλλοντική πιστοποίηση Λιμένων

Σκιαδά Θεοδώρα- Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Στη παρουσίαση αυτή προβάλλονται και αναλύονται τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων και οργανισμών. Αρχικά, επεξηγείται τι περιλαμβάνει το πλαίσιο διαχείρισης και επισημαίνεται ότι ο πυρήνας ενός οποιουδήποτε συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι ένας κύκλος συνεχούς βελτίωσης που αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Στη συνέχεια αναφέρεται επιγραμματικά τα τρία ΣΠΔ που υπάρχουν και έπειτα αναλύει το περιεχόμενο του καθενός. Τέλος αναγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των συστημάτων.

Σκιαδά Θεοδώρα- 2 Forum

 

4Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πλαίσιο μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενεργειακή απόδοση σε κτιριακές προσαρμογές στην περιοχή της Μεσογείου.

Λίλη- Θέκλα Χριστοφορίδου, Ειδική Σύμβουλος Οργανισμού λιμένα Ραφήνας

Αφορά την παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος που λαμβάνει χώρο στο λιμάνι της Ραφήνας με τίτλο «Πλαίσιο μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενεργειακή απόδοση σε κτιριακές προσαρμογές στην περιοχή της Μεσογείου» το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο και έχει σαν κύριο άξονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του λιμανιού. Ακόμα, επισημαίνει ότι ο Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2020 να γίνει ένα λιμάνι μηδενικών ρύπων.

Λίλη- Θέκλα Χριστοφορίδου- 2 Forum

 

5Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα μετρήσεων σύστασης πετρελαιοειδών καταλοίπων από διάφορες κατηγορίες παραγωγών.

Γιάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος POLYECO ΑΕ

Δημήτρης Τηνιάκος, Δ/ντης εγκατάστασης POLYECO AE

Στην παρουσίαση γνωστοποιούνται στο κοινό οι παράμετροι που μετρώνται από την POLYECO κατά τη παραλαβή των ΠΑΚ, οι αναλύσεις που παρουσιάστηκαν έχουν γίνει από την εταιρεία αυτή τα τελευταία 10 χρόνια. Επισημαίνεται ότι είναι η μόνη εταιρεία που χρησιμοποιεί την μέθοδο της ψύξης για την απομάκρυνση γαλακτωμάτων. Έπειτα, αναφέρθηκε στη δυσκολία συνεργασίας με τα λιμάνια καθώς και στο γεγονός ότι τα ΠΑΚ από τις βιομηχανίες συνεχώς μειώνονται.

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κος Δημήτρης Τηνιακός, διευθυντής εγκατάστασης στην POLYECO οπού παρουσίασε αναλύσεις ΠΑΚ από 21 διαφορετικές πήγες.


6Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η διαχείριση των ΑΛΕ στην Ελλάδα από το Εθνικό ΣΕΔ ΕΛΤΕΠΕ.

Γιώργος Δεληγιώργης, ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.

Στην ομιλία αυτή παρουσιάστηκε το σύστημα συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) στην Ελλάδα. Αναφέρθηκαν επιγραμματικά όλα τα στάδια διαχείρισής τους, από τη συλλογή έως και τη μεταφορά τους για αναγέννηση, επισημάνθηκαν οι στόχοι συλλογής και αναγέννησης λιπαντικών ελαίων που έχουν τεθεί. Επιπλέον παρουσιάζονται τα κέντρα συλλογής, τα αποτελέσματα λειτουργίας της ΕΛΤΕΠΕ καθώς και ειδικότερα την εξέλιξη συλλογής ΑΛΕ από τα λιμάνια.  καθώς και τα όσα μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί από την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Στο κλείσιμο της παρουσίασης γίνεται συνοπτική αναφορά στα επιτεύγματα της ΕΛΤΕΠΕ στα 8,5 χρόνια λειτουργίας της.

Γιώργος Δεληγιώργης- 2 Forum

 

7Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επεξεργασία πετρελαιοειδών καταλοίπων σε κλειστά κανάλια για παραγωγή προϊόντων προς ενεργειακή αξιοποίηση.

Δημήτρης Κανακόπουλος, Πρόεδρος Περιβάλλον-Ανακύκλωση- Ενέργεια.

Τη τελευταία παρουσίαση αφορούσε την απομάκρυνση ρύπων από τα εδάφη με τη βοήθεια μικροοργανισμών που αναπτύσσονται κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης. Αναφέρεται σε δύο διαφορετικές μεθόδους για την επεξεργασία των μολυσμένων εδαφών και επεξήγησε το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η κάθε μια και γιατί, αναφέροντας επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Η παρουσίαση έκλεισε με διάφορες φωτογραφίες από την επεξεργασία ΠΑΚ σε κλειστά και ανοιχτά κανάλια.

Δημήτρης Κανακόπουλος- 2 Forum