« Προηγούμενη σελίδα

3ο Φόρουμ Διαλόγου- Παρουσιάσεις

 Το έργο ELINA – Στόχοι & δράσεις

Μιχάλης Παχνός, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου ELINA

Η πρώτη παρουσίαση αναφέρεται στους στόχους και στις δράσεις του ELINA. Αρχικά παρουσιάστηκε η περιοχή υλοποίησης του έργου, η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και οι συμμετέχοντες δικαιούχοι. Έπειτα αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των ΠΑΚ στην Ελλάδα, αναφέροντας τις κύριες δραστηριότητες του έργου, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  1. Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου,
  2. Καταγραφή των πηγών προέλευσης, των ποσοτήτων και της χημικής σύστασης των ΠΑΚ,
  3. Πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης των ΠΑΚ που αφορά σε διαλογή στην πηγή, συλλογή και μεταφορά αυτών προς μονάδες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης,
  4. Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ,
  5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού.

1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΧΝΟΣ ELINA_3rd Forum

Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων &Πετρελαϊκών Αποβλήτων – Καταλοίπων Βιομηχανικής Προέλευσης

Χρήστος Μιχαλόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Κατά τη διάρκεια της 2ης Δράσης (Καταγραφή και Ανάλυσης των Πηγών Προέλευσης των ΑΛΕ και ΠΑΚ), Υπο-δράση 2.1: Ανασκόπηση Κοινοτικού και Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου περί Διαχείρισης ΑΛΕ και ΠΑΚ του έργου ELINA, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν οι κυριότερες νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με τη διαχείριση ΠΑΚ, ανά πηγή προέλευσης.  Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκε το παραδοτέο  «Ανασκόπηση Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας» από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Η παρουσίαση περιελάμβανε μέρος του παραδοτέου και συγκριμένα τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των ΠΑΚ που έχουν ως πηγή προέλευσης τις πάσης φύσεως βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ_ 3rd forum

Ασφαλής Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων,

Χρυσόστομος Σερετίδης, Χημικός Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ.  Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Τα ΠΑΚ, συμφώνα με τον ΕΚΑ, είναι στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων οπότε η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται συμφώνα με τη νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα. Στην παρουσίαση έγινε σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά στους τρόπους μεταφοράς, τους εμπλεκομένους φορείς και τις διαδικασίες. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι προδιαγραφές και η σήμανση των μέσων αποθήκευσης για την ασφαλή μεταφορά.

 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ_3rd forum

Η βιώσιμη λύση της τσιμεντοβιομηχανίας στη διαχείριση & αξιοποίηση αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας

Ιωάννης Φουντουλάκης, Στέλεχος Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε, Τομέας Ελλάδας

Τα εναλλακτικά καύσιμα χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας. Η παρουσίαση περιελάμβανε τις βασικές κατηγορίες απόβλητων και τις μονάδες από όπου μπορούν να προκύψουν δευτερογενή καύσιμα από θερμική επεξεργασία αποβλήτων. Αναλυτική αναφορά έγινε στις μονάδες της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων.

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ_3rd forum

Υγρά & Στερεά Απόβλητα από Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Μιχάλης Κιούσης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Στην παρέμβαση από τον ΟΒΕ αναφερθήκαν οι κυρίες κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την διαχείριση τους ανά κατηγορία.

 

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Αθηνά Δήμου, Υπεύθυνη Έργου, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

Το έργο ΜΑRΕ αφορά σε ανάπτυξη καινοτόμου πιλοτικής μονάδας που εφαρμόζει την τεχνολογία εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδας (thinfilmevaporator) προκειμένου να προβεί σε βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή ανάκτησης υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Συγκεκριμένα, στόχος του εν λόγω έργου είναι η θερμοχημική επεξεργασία ΑΛΕ και άλλων κατηγοριών ΠΑΚ προκειμένου να παραχθούν αξιοποιήσιμα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα (αναγεννημένα λιπαντικά, ασφαλτικά υλικά κ.ά.). Στη σχετική  παρουσίαση αναπτύχθηκαν περαιτέρω  οι στόχοι και οι δράσεις του έργου MARE.

ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΥ_3rd forum