« Προηγούμενη σελίδα

5ο Φόρουμ Διαλόγου- Παρουσιάσεις

Η πρώτη παρουσίαση αναφέρθηκε στους στόχους και στις δράσεις του ELINA. Αρχικά παρουσιάστηκε η περιοχή υλοποίησης του έργου, η διάρκεια, ο προϋπολογισμός και οι συμμετέχοντες δικαιούχοι. Έπειτα αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των ΠΑΚ στην Ελλάδα, αναφέροντας τις κύριες δραστηριότητες του έργου, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  1. Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου,
  2. Καταγραφή των πηγών προέλευσης, των ποσοτήτων και της χημικής σύστασης των ΠΑΚ,
  3. Πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης των ΠΑΚ που αφορά σε διαλογή στην πηγή, συλλογή και μεταφορά αυτών προς μονάδες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης,
  4. Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ,
  5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού.

M. ΠΑΧΝΟΣ – ELINA

Εκπροσωπώντας την εταιρεία “MedCruise” (Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας), η κα. Αιμιλία Παπαχρήστου – Σύμβουλος Ανάπτυξης και Πολιτικής της εταιρείας – ανέπτυξε τις ευκολίες υποδοχής στερεών καταλοίπων στα λιμάνια της “MedCruise” και παρουσίασε το έργο LIFE “Sustainable Cruises”. Στους στόχους της εταιρείας ανήκουν: η προώθηση κρουαζιέρων σε προορισμούς και λιμάνια της Μεσογείου και γειτονικών θαλασσών. Η συνεργασία για εκπαίδευση, Περιβάλλον και λειτουργικά ζητήματα – θέματα πολιτικών. Η ανάπτυξη ποιότητας για τους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε κρουαζιερόπλοιο: η διατήρηση διαφορετικότητας και αυθεντικότητας, η διαχείριση των μεταφορών, η αλληλεπίδραση με τους επιβάτες. Σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση και την υποδοχή στερεών καταλοίπων τονίστηκε ότι πρόκειται για ένα πολυσύνθετο θέμα για το οποίο πλέον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας τηρούνται πολύ αυστηροί κανονισμοί (αναθεώρηση MARPOL73/78 Annex V) και το οποίο έχει να κάνει με τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση.

Στο πλαίσιο του έργου για τις συσκευασίες καθορίζεται σχέδιο για την επανάκτηση 30% των συσκευασιών για τα βιο – απόβλητα να επαναχρησιμοποιείται το 90% και το χαρτί να ανακτάται κατά 40%. Επισημάνθηκε επιπλέον ότι οι υπηρεσίες πάνω στα πλοία, για την υποδοχή των αποβλήτων, λειτουργούν 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Διαφορετικά σκουπίδια σε διαφορετικές συσκευασίες, συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Πραγματοποιείται διαχωρισμός σε – χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα – ξύλο, ύφασμα – τρόφιμα – επικίνδυνα απόβλητα (ADR, IMDG). Μεταξύ των βασικών λόγων για τη μη υποδοχή σκουπιδιών είναι οι καθυστερήσεις στη παράδοση, η ακατάλληλη συσκευασία, ο μη διαχωρισμός, οι μεγάλες ποσότητες, η επικινδυνότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στo 65,2% των λιμάνια medcruise  γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων, στο 71,4% γίνεται ανακύκλωση, 21,4% επαναχρησιμοποίηση, στο 21,4% επανάκτηση ενέργειας, 85,7% υγειονομική ταφή και 28,6% καύση. 

                     
Η πιλοτική εφαρμογή του έργου Sustainable Cruises είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της εταιρείας, τη πιο συνειδητή κατανάλωση των επισκεπτών και παράλληλα υπήρξε μείωση στις δαπάνες για τη διαχείριση αποβλήτων.

Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ- MEDCRUISES

Για τις «Ευκολίες Υποδοχής Λιμένων» μίλησε εκ μέρους της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών ο πλωτάρχης του Λιμενικού Σώματος, κ. Γρηγόριος Τσαγκαράκης. «Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL – η οποία επιβάλλει σημαντική υποχρέωση από την κυβέρνηση της κάθε συμβαλλόμενης χώρας -οι φορείς Διαχείρισης Λιμένων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη εγκαταστάσεων για την υποδοχή όλων των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και δε μπορούν να απορριφθούν στη θάλασσα, οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων, χωρίς να προκαλούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε αυτά». Το 2013 έγινε διαχείριση περίπου 150.000 m3, στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ το 2001 περίπου 30.651 τόνων.

Ο κ. Τσαγκαράκης αναφέρθηκε και στην πιο πρόσφατη μελέτη που έκανε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, European Maritime Safety Agency (EMSA), για τη διανομή των παραγόμενων από τα πλοία απορριμμάτων και καταλοίπων φορτίων στις εγκαταστάσεις υποδοχής λιμένων σε 50 ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο EMSA παρέχει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Ε.Ε. σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, τη ρύπανση από πλοία και της ασφάλειας στη θάλασσα. Επιπλέον αναφέρθηκε σε μια σημαντική νομοθετική εξέλιξη σύμφωνα με την οποία οι λιμένες μπορούν να ενσωματωθούν σε σχέδια διαχείριση πλοίων άλλων λιμανιών βάση την περιφέρεια που ανήκουν                                            

Γ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ- ΥΝΑ

Η κα. Σοφία Θεμελάρου, χημικός μηχανικός, σύμβουλος σε ζητήματα ποιότητας ναυτιλιακού καυσίμου από την εταιρεία ”Lloyd’s Register”, μίλησε για την ποιότητα στα καύσιμα των πλοίων, για τη μελλοντική ανάπτυξη στη βιομηχανία των καυσίμων των πλοίων.  Στην παρουσίαση της εστίασε:
•    στα κλάσματα καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία
•    στα υπολειμματικά καύσιμα και στα αποστάγματα
•    στην πρακτική της ανάμιξης καυσίμων
•    στην παραγωγή λάσπης πετρελαιοειδών
•    στο κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο
•    στη ανταπόκριση της βιομηχανίας στις μεταβολές της νομοθεσίας
•    συνεχή μείωση περιεκτικότητας σε θείο
Η μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θειο επηρεάζει άμεσα τα διυλιστήρια και τα πλοία σε επίπεδο τεχνικό αλλά και οικονομικό. Η πρόβλεψη για τη μείωση σε μικρότερη 0,01%S δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν τα διυλιστήρια θα ανταποκριθούν στην παραγωγής απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας και φυσικά με ποιο κόστος.  

Σ.ΘΑΜΕΛΑΡΟΥ- HELLENICS Lloyd’s
 
Για τα πιλοτικά αποτελέσματα της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) στη μεταφορά των κύριων καυσίμων στην Ελλάδα – LIFE+ PROTEAS μίλησε ο κ. Στέφανος Παπαϊωάννου, χημικός μηχανικός από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Καύσιμα και πετροχημικά προϊόντα διακινούνται σε μεγάλες ποσότητες με θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών, από πρατήρια καυσίμων, από σταθμούς ανεφοδιασμού, κ.τ.λ.
Το διαγνωστικό εργαλείο – Life Cycle Assessment – για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά στην ανθρώπινη υγεία, στην ποιότητα οικοσυστήματος και στους φυσικούς πόρους. Για το σχεδιασμό και την παροχή εργαλείων ανάλυσης του LCA χρησιμοποιείται το λογισμικό SimaPro8 (System for integrated environmental Assessment of Products). Επιπλέον έγινε αναφορά στις επικίνδυνες χημικές ουσίες προς ανάλυση (υδατικά, στερεά, αέρια δείγματα) και στη μετέπειτα αξιολόγηση της ανάλυσης δειγμάτων.  
Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκαν όλα τα στάδια μεταφοράς καυσίμων και η συνεισφορά τους στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη και τους διάφορους τύπους θαλάσσιας και χερσαίας (τρένο, οδική κτλ) μεταφοράς βενζίνης και ντίζελ. Στη προμήθεια και μεταφορά 1 τόνου ντίζελ τη μεγαλύτερη συνεισφορά την έχει η θαλάσσια μεταφορά με 71,7%. Στη ΑΚΖ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Eco-Indicator 99 για μετατροπή των δεδομένων απογραφής σε 3 κατηγορίες επιπτώσεων στην υγεία, στην ποιότητα των οικοσυστημάτων και στους φυσικούς πόρους.

Σ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τέλος, ο κ. Δημήτρης Πούλος, διευθυντής ναυτιλίας και ενέργειας στην  ALFA LAVAL Ελλάδος μίλησε για το πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης πετρελαίου από πετρελαϊκά απόβλητα πλοίων  “PureDry”, το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Ζητούν την εφαρμογή του μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, το έχει παραγγείλει ήδη η ΔΕΗ προκειμένου να το βάλει πιλοτικά στη Μυτιλήνη σε χερσαίες εγκαταστάσεις. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Με τη χρήση του PureDry είναι δυνατόν να ανακτηθεί το ελαιώδες καύσιμο και να επαναχρησιμοποιηθεί. Προϋπόθεση όμως αποτελεί η χωριστή συλλογή των ΠΑΚ από τα λιπαντικά έλαια. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι οικονομικά, από την εξοικονόμηση του καυσίμου, και χωροταξικά διότι ο χώρος στο μηχανοστάσιο είναι περιορισμένος.  Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε πλοία είτε κατά τη κατασκευή τους είτε μεταγενέστερα, με τις ανάλογες τροποποιήσεις. Στα πλοία που έχει ήδη τοποθετηθεί λειτούργει αποτελεσματικά και γίνεται γρήγορα απόσβεση.

 

Δ.ΠΟΥΛΟΣ- ALFA LAVAL