« Προηγούμενη σελίδα

Δράση 2

Δράση 2: Καταγραφή/ Επίβλεψη/Ανασκόπηση όλων των πηγών πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (ΠΑΚ)

Δράση 2.1: Ανασκόπηση Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας Θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση όλης της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρώπης, Ελλάδας, καθώς και σε επίπεδο κρατών μελών που έχουν νομοθεσία που αφορά στην αναγέννηση ορυκτελαίων. Η ανασκόπηση αυτή θα περιλαμβάνει μια εξέταση των απαιτήσεων για τους παραγωγούς, τις απαιτήσεις σε υποδομές και την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου. Τέλος, θα εξεταστούν τα κενά που υπάρχουν καθώς και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.  Παραδοτέο 2.1 Δράση2.2: Κατάλογος πηγών και ποσοτήτων πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται στην Ελλάδα Αυτή η δράση θα εστιάσει στην παραγωγή ενός καταλόγου που θα περιέχει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εταιρείες που παράγουν ή συλλέγουν πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (ΠΑΚ) από το ναυτιλιακό και βιομηχανικό τομέα. Θα περιέχει επίσης, τα αποτελέσματα της εξέτασης και καταγραφής των πηγών και των ποσοτήτων που παράγονται ετησίως στην Ελλάδα, καθώς και την ποιοτική σύνθεση ανά κατηγορία και την ανάλυση ανά τύπο παραγόμενου ΠΑΚ.  Δράση 2.3: Ταυτοποίηση χημικής σύστασης: χημική ανάλυση δειγμάτων για τον ορισμό της σύσταση τους καθώς και του βαθμού προσμίξεων στους διάφορους τύπους καταλοίπων.  Δείγματα θα συλλεχτούν από τις επιλεγμένες πηγές. Τα δείγματα θα υποβληθούν σε χημική ανάλυση για τον καθορισμό της σύνθεσής τους και [...]