« Προηγούμενη σελίδα

Δελτιο Τυπου 5

 Αθήνα, 13/5/2014

Το 5ο Φόρουμ  (Forum)  του έργου ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) με θέμα την Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και των Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο  πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ στο κέντρο της Αθήνας  με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή για ακόμα μία φορά πολλών σημαντικών παραγόντων, υπουργείων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών  στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι “Cyclon Ελλάς Α.Ε.” και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α. ) και η “ΑΝΕΚ Lines” αποτελούν τους εταίρους του έργου ELINA.                                                                                                                       

Ο κ. Μιχάλης Παχνός – σύμβουλος διαχείρισης του έργου ELINA χημικός μηχανικός MBA –  ως πρώτος ομιλητής του συνεδρίου, αναφέρθηκε στους στόχους και τις δράσεις του έργου, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα και την Ιταλία και θα διαρκέσει ως τον ερχόμενο Αύγουστο.

Η κα. Αιμιλία Παπαχρήστου, σύμβουλος πολιτικής της εταιρείας MedCruise, μίλησε για τις ευκολίες υποδοχής των στερεών καταλοίπων στα λιμάνια της MedCruise. Τα στοιχειά συλλέχτηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE “Sustainable Cruises”. Τόνισε ότι η διαχείριση αποβλήτων πλοίων για το 2013 αποτελεί 5η περιβαλλοντική προτεραιότητα. Βασικά σημεία της παρουσίασης:

-          απαραίτητη η διάδοση πληροφοριών για την ορθοί διαχείριση αποβλήτων πλοίων στα πλοία αλλά και στα λιμάνια

-          συμμόρφωσης με την διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε θάλασσα και στεριά

-          τήρηση της ιεραρχίας διαχείρισης των αποβλήτων

-          χρήση κατάλληλης συσκευασίας κατά τη παράδοση αποβλήτων

-          διαλογή αποβλήτων στο πλοίο ( χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, τρόφιμα κτλ)

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου Sustainable Cruises είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της εταιρείας, τη πιο συνειδητή κατανάλωση των επισκεπτών και παράλληλα υπήρξε μείωση στις δαπάνες για τη διαχείριση αποβλήτων.

Ο πλωτάρχης της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, κ. Γρηγόριος Τσαγκαράκης, ανέπτυξε με τη σειρά του τις ευκολίες υποδοχής λιμένων. Συγκεκριμένα, μίλησε για τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL –  βάσει της οποίας οι Φορείς Διαχείρισης Λιμένων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη εγκαταστάσεων για την υποδοχή όλων των παραγόμενων αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και δε μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να ανταποκριθούν στην ζήτηση του λιμένα. Η ποσότητες ΠΑΚ που παράγονται στα λιμάνια είναι μεγάλες συγκεκριμένα μόνο το λιμάνι του Πειραιά το 2013 συλλέχθηκαν 150.000 m3. Επιπλέον αναφέρθηκε σε μια σημαντική νομοθετική εξέλιξη σύμφωνα με την οποία οι λιμένες μπορούν να ενσωματωθούν σε σχέδια διαχείριση πλοίων άλλων λιμανιών βάση την περιφέρεια που ανήκουν.

                                                                                                                                                                Η κα. Σοφία Θεμελάρου, χημικός μηχανικός, σύμβουλος σε ζητήματα ποιότητας ναυτιλιακού καυσίμου από την εταιρεία ”Lloyd’s Register”, μίλησε για την ποιότητα στα καύσιμα των πλοίων, για τη μελλοντική ανάπτυξη στη βιομηχανία των καυσίμων των πλοίων.  Στην παρουσίαση της εστίασε:

-          στα κλάσματα καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία

-          στα υπολειμματικά καύσιμα και στα αποστάγματα

-          στην πρακτική της ανάμιξης καυσίμων

-          στην παραγωγή λάσπης πετρελαιοειδών

-          στο κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο

-          στη ανταπόκριση της βιομηχανίας στις μεταβολές της νομοθεσίας

-          συνεχή μείωση περιεκτικότητας σε θείο

Η μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θειο επηρεάζει άμεσα τα διυλιστήρια και τα πλοία σε επίπεδο τεχνικό αλλά και οικονομικό. Η πρόβλεψη για τη μείωση σε μικρότερη 0,01%S δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν τα διυλιστήρια θα ανταποκριθούν στην παραγωγής απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας και φυσικά με ποιο κόστος.  

Ο κ. Στέφανος Παπαϊωάννου, χημικός μηχανικός από το πανεπιστήμιο της Κρήτης, παρουσίασε τα πιλοτικά αποτελέσματα του έργου LIFE PROTEAS «Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) στη μεταφορά των κύριων καυσίμων στην Ελλάδα (εκτιμήσεις εκπομπών και διαρροών κατά τη διακίνηση και Πρωτόκολλο καλών πρακτικών). Οι κύριοι άξονες του έργου είναι:

-          καταγραφή κ εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης

-          πλαίσιο REACH

-          πλαίσιο ΑΚΖ και εφαρμογές

-          πρωτόκολλο καλών πρακτικών

-          e-tools

Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκαν όλα τα στάδια μεταφοράς καυσίμων και η συνεισφορά τους στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη και τους διάφορους τύπους θαλάσσιας και χερσαίας (τρένο, οδική κτλ) μεταφοράς βενζίνης και ντίζελ. Στη προμήθεια και μεταφορά 1 τόνου ντίζελ τη μεγαλύτερη συνεισφορά την έχει η θαλάσσια μεταφορά με 71,7%. Στη ΑΚΖ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Eco-Indicator 99 για μετατροπή των δεδομένων απογραφής σε 3 κατηγορίες επιπτώσεων στην υγεία, στην ποιότητα των οικοσυστημάτων και στους φυσικούς πόρους.

Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Δημήτρη Πούλος, διευθυντή ναυτιλίας και ενέργειας στην  «ALFA LAVAL Ελλάδος» μίλησε για το πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης πετρελαίου από απόβλητα πλοίων  “PureDry”, το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Τα απόβλητα καυσίμων στην δεξαμενή παρουσιάζουν την εξής διαστρωμάτωση:

-          ελαιώδες καύσιμο

-          ρυπασμένο νερό

-          ίζημα

Με τη χρήση του PureDry είναι δυνατόν να ανακτηθεί το ελαιώδες καύσιμο και να επαναχρησιμοποιηθεί. Προϋπόθεση όμως αποτελεί η χωριστή συλλογή των ΠΑΚ από τα λιπαντικά έλαια. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι οικονομικά, από την εξοικονόμηση του καυσίμου, και χωροταξικά διότι ο χώρος στο μηχανοστάσιο είναι περιορισμένος.  Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε πλοία είτε κατά τη κατασκευή τους είτε μεταγενέστερα, με τις ανάλογες τροποποιήσεις.  Στα πλοία που έχει ήδη τοποθετηθεί λειτούργει αποτελεσματικά και γίνεται γρήγορα απόσβεση.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα θέματα που θίχτηκαν κατά τη διάρκεια των ομιλητών. Τα κυρία σημεία είναι τα ακόλουθα:

-          το ELINA σωστά αναγνώρισε την ανάγκη για χωριστή συλλογή ΠΑΚ

-          τα πλοία με τη χωριστή συλλογή των στερεών αλλά και των υγρών αποβλήτων θα μπορέσουν να μυήσουν σημαντικά το κόστος διάθεσης αποβλήτων

-          η διαχείριση των αποβλήτων πλοίων αποτελεί υψηλή περιβαλλοντική προτεραιότητα

-          η χωριστή συλλογή των ΑΛΕ και των υπολοίπων ΠΑΚ, ωφέλει  την ανάκτηση  μεγαλύτερων ποσοτήτων ΑΛΕ και γίνεται καλύτερη και οικονομικότερη εν συνεχεία διαχείριση των υπολοίπων ΠΑΚ,

-          οι ευκολίες υποδοχής πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των πλοίων

-          οι ευκολίες υποδοχής σε αρκετά λιμάνια μπορούν να υποστηρίξουν τη χωριστή συλλογή αποβλήτων

-          στην Ελλάδα θα μπορούν μικρότερα λιμάνια να ενταχθούν σε «Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων» άλλων λιμανιών. Η κατανέμει θα γίνεται ανά περιφέρεια και υπό την οργάνωση του ΥΝΑ

-          οι επιπτώσεις της προμήθειας και μεταφοράς των καυσίμων μεταβάλλονται ανάλογα το μέσο μεταφοράς

-          στις θαλάσσιες μεταφορές αναλογεί το μεγαλύτερο ποσοστό επιπτώσεων

-          Η ανάλυση του κύκλου ζωής των καυσίμων, από το LIFE PROTEAS, έδειξε ότι η μεγάλη επιβάρυνση γίνεται κατά την μεταφορά και διακίνηση των καυσίμων και με επιμέρους διαφοροποιήσεις στα διάφορα καύσιμα, άρα ο «επί τόπου» επαρκής εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης και η δυνατότητα ενδεχόμενης «επί τόπου» επεξεργασίας των ΠΑΚ θα μείωνε τις συνολικές επιβαρύνσεις του Κύκλου Ζωής των καυσίμων.

-          η εξέλιξη της τεχνολογίας στα καύσιμα μπορεί στο μέλλον να μειώσει την παραγωγή ΠΑΚ και να μειωθεί το πρόβλημα,

-          διαπιστώθηκε αναγκαιότητα για αποτελεσματικότερη «επί τόπου» διαχείριση των ΠΑΚ, είτε σε επίπεδο υποδομών προσωρινής αποθήκευσης, είτε σε επίπεδο υποδομών επεξεργασίας,

-          η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο μέλλον αλλάζει τα δεδομένα στην ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων ΠΑΚ, άρα και το κόστος διαχείρισής τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές ή άλλες επιχειρήσεις, που παράγουν ΠΑΚ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις,

-          το σύστημα Pure Dry της Alfa Laval Ελλάδος μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν διαχωρίζονται τα ΑΛΕ από τα υπόλοιπα ΠΑΚ,

-          το σύστημα Pure Dry της Alfa Laval Ελλάδος είναι αποτελεσματικό σε μεγάλα πλοία ή βιομηχανίες με μεγάλες καταναλώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.elina.org.gr              

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.