« Προηγούμενη σελίδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6

ELINA_Δελτίο Τύπου Ημερίδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων και το 6ου Forum Διαλόγου

Αθήνα, 5/3/2015

Η Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων και το 6ο Φόρουμ  (Forum)  του έργου ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) με θέμα την Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και των Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ στο κέντρο της Αθήνας  με τη συμμετοχή σημαντικών παραγόντων, θεσμικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα, σε ότι αφορά στην περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείρισης των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων και των Πετρελαϊκών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Ο ανάδοχος του έργου είναι η CΥCLON Ελλάς Α.Ε. και εταίροι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α. ) και η “ΑΝΕΚ Lines Α.Ε..                                                                                                                  

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο κ. Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, Εθνικός Εκπρόσωπος Προγράμματος LIFE, Ανέφερε συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τα έργα LIFE που υλοποιούνται και έχουν υλοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο σ’ άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Επιπλέον, έγινε σύντομη ανάλυση στους Τομείς Προτεραιότητας για τον νέο κύκλο του Προγράμματος LIFE κατά τη χρονική περίοδο 2014 – 2020.

Εν συνεχεία, ο κ. Μ.ΠΑΧΝΟΣ,Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρησης  του έργου ELINA αναφέρθηκε στους στόχους,τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου ELINA, το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και στην Ιταλία και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2015.

Ακολούθησε ο κ. Χ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,, Μηχανολόγος Μηχανικός της Ο.Ε.Απαρουσίασε τον Οδηγό Καλών Πρακτικών Διαχείρισης των Πετρελαϊκών Αποβλήτων και Καταλοίπωνόπως αυτός συντάχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Δράσης του έργου : Κατάρτιση Στρατηγικής Βιώσιμης Διαχείρισης Πετρελαϊκών Αποβλήτων & Καταλοίπων (ΠΑΚ) και ειδικότερα, κατά την Υπο-Δράση 4.3: Ανάπτυξη ‘Οδηγού Πράσινων Πρακτικών Διαχείρισης’ (Green Practices Guide). Στη σχετική ομιλία έγινε παρουσίαση τόσο του Οδηγού Καλών Πρακτικών συνολικά για κάθε κατηγορία Πετρελαϊκών Αποβλήτων & Καταλοίπων όσο και τμηματικά για τις κύριες κατηγορίες ΠΑΚ και συγκεκριμένα, για τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, τα Πετρελαϊκά Απόβλητα και Κατάλοιπα Πλοίων και τα Βιομηχανικής προέλευσης Πετρελαϊκά Απόβλητα και Κατάλοιπα, ανά στάδιο διαχείρισης με έμφαση στη χωριστή συλλογή αυτών στην πηγή παραγωγής.

Κατόπιν ο κ. Χ.ΚΑΡΑΒΑΣΛΗΣ, Προϊστάμενος της Τεχνικού Τμήματος  της CYCLON HELLAS A.E., αναφέρθηκε στην καταγραφή πηγών, ποσοτήτων, χημικής σύστασης & υποδομών διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων στην Ελλάδα, με έμφαση στις  εγκαταστάσεις της CYCLON αναφορικά με τις δραστηριότητες παραγωγής λιπαντικών υψηλής ποιότητας από την επαναδιύλιση απόβλητων λιπαντικών ελαίων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής χωριστής συλλογής ΠΑΚ στα πλαίσια του έργου ELINA. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που διεξήχθησαν μετά των δειγματοληψιών πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων από περίπου 470 πηγές που περιλάμβαναν βιομηχανίες κατεργασίας μετάλλων, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων οχημάτων κ.ά..

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Φ. ΖΟΥΚΗΣ , Ναυπηγός, Τεχνικός Σύμβουλος της Τεχνικής Δ/νσης  της ΑΝΕΚ LINES S.A. ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα εφαρμογής χωριστής συλλογής πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων στα πλοία HELLENIC SPIRIT & OLYMPIC CHAMPION της ΑΝΕΚ. Eγινε αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των υφιστάμενων υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ενσωματωθεί στα εν λόγω πλοία, δεξαμενή χωριστής συλλογής των βαρέων κλασμάτων πετρελαϊκών καταλοίπων. Η σχετική περιγραφή, παρείχε και επιπλέον στοιχεία αναφορικά με τις πιστοποιήσεις του σχετικού εξοπλισμούκαθώς επίσης και δεδομένα από τη λειτουργία του συστήματος χωριστής συλλογήςόπως αυτά καταγράφηκαν στο βιβλίο πετρελαίου.

Τον κύκλο των ομιλιών του πρώτου μέρους της Ημερίδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων και του 6ου Forum Διαλόγου του έργου ELINA έκλεισε ο κ. Φ.ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ,Προέδρος της Ο.Ε.Α.. Οκ. ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ  προχώρησε σε σύνοψη των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του έργου ELINA υπό το πρίσμα της απήχησης που πρέπει να έχει σε επίπεδο χάραξης στρατηγικής για τα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα, με έμφαση σε εκείνα που παράγονται από πλοία. Επιπλέον, προτάθηκαν και σενάρια λήψης μέτρων πολιτικής για τη διαχείριση των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα   της χωριστής συλλογής αυτών, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.

Ο δεύτερος κύκλος των ομιλιών της Ημερίδας και του Forum άνοιξε με την κ. Δ. ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΗΤΟΥ, Πολιτικό Μηχανικό της  ΕΨΙΛΟΝ INTERNATIONAL A.E.  η οποία παρουσίασε τα πεπραγμένα του έργου Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EΚ και τον Ν. 4042/2012. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκαν τα παραδοτέα του σχετικού έργου σε σχέση με τους άξονες πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με έμφαση στα ρεύματα αποβλήτων που αποτελούν αντικείμενο εναλλακτικής διαχείρισης δηλ. στα απόβλητα λιπαντικά έλαια και στα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα που παράγονται από λιμάνια.

Εν συνεχεία, το λόγο πήρε ο κ. Ε. ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Χημικός Μηχανικόςτου Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, περιγράφοντας τη δομή του ΕΟΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στα ειδικά ρεύματα αστικών στερεών αποβλήτων, μέσα από τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Δόθηκανποσότητες προς εναλλακτική διαχείριση που συλλέχθηκαν κατά τα τελευταία έτη. Οι εν λόγω ποσότητες ήλθαν σε αντιπαραβολή με τους νομοθετικά κατοχυρωμένους ποσοτικοποιημένους στόχους, παραθέτοντας μια σαφή εικόνα για εκείνα τα ρεύματα αποβλήτων όπου απαιτείται να ενταθούν οι δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης.

Ακολούθησε η ομιλία της κ. Χ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ, Δ/ντρια της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε., όπου περιγράφηκε το οργανόγραμμα διαχείρισης, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του ΟΛΠ Α.Ε. ως προς τη διαχείρισης των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ποσοτικοποιημένα στοιχεία σχετικά με τα συλλεγόμενα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα από το λιμένα Πειραιά και παρατέθηκαν στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ευκολιών υποδοχής.

Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας Διάχυσης αποτελεσμάτων και του Forum Διαλόγου του έργου ELINA, έκλεισε με την ομιλία του κ.. Γ.ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ,, Γεν. Δ/ντή της ‘Εναλλακτική Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.’ με διακριτικό τίτλο ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.. Ο κ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με τη διαχρονική συλλογή απόβλητων λιπαντικών ελαίων από την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. τονίζοντας ότι το εν λόγω συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης έχει υπερκαλύψει τους ποσοτικοποιημένους στόχους εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, όπως έχουν τεθεί από την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ενσωμάτωση αυτής στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προέβη σε προτάσεις για βελτιστοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, συμπεριλαμβάνοντας τις αντίστοιχες ποσότητες που παράγονται από τα πλοία.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα θέματα στα οποία εντάθηκε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων  Τα κυριότερα σημεία αφορούσαν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

  • Η διαχείριση των αποβλήτων πλοίων αποτελεί υψηλή περιβαλλοντική προτεραιότητα.
  • Το ELINA ορθώς αναγνώρισε και επισημαίνει την ανάγκη για χωριστή συλλογή ΠΑΚ.
  • Απαιτείται η διερεύνηση ανάπτυξης συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για τα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα πλοίων.
  • Απαιτείται η θέσπιση αντισταθμιστικών κινήτρων για εκείνα τα πλοία όπου εγκαθιστούν εξοπλισμό χωριστής συλλογής των ΠΑΚ.
  • Πρέπει να ενθαρρύνεται η χωριστή συλλογή απόβλητων λιπαντικών ελαίων από τα πλοία προκειμένου να καθίσταται αποδοτικότερη, τόσο η επεξεργασία αυτών, όσο και η αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων πλην των απόβλητων λιπαντικών ελαίων.
  • Οι ευκολίες υποδοχής σε αρκετά λιμάνια μπορούν να υποστηρίξουν τη χωριστή συλλογή αποβλήτων.
  • Τα σχέδια διαχείρισης λιμένων πρέπει να συμπεριλάβουν τεχνικές οδηγίες, περιορισμούς και απαιτήσεις σχετικά με τη χωριστή διαλογή των ΠΑΚ από τα πλοία.
  • Διαπιστώθηκε αναγκαιότητα για αποτελεσματικότερη «επί τόπου» διαχείριση των ΠΑΚ είτε σε επίπεδο υποδομών προσωρινής αποθήκευσης είτε σε επίπεδο υποδομών επεξεργασίας, με έμφαση σε εκείνα τα ΠΑΚ που παράγονται από πλοία και κατά γενική ομολογία αποτελούν την υπέρτερη ποσοτικά συνιστώσα των ΠΑΚ.

Για τις παρουσιάσεις του 6ου Φόρουμ Διαλόγου και της 2ης Ημερίδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων πατήστε εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.elina.org.gr              

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.