« Προηγούμενη σελίδα

Δράση 3

Πιλοτική εφαρμογή συλλογής πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Θα πραγματοποιηθεί πιλοτική συλλογή ΠΑΚ από 166 σημεία που θα οριστούν στο πλαίσιο της δράσης 2.3.

Δράση3.2: Πιλοτική Εφαρμογή χωριστής συλλογής

Πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής θα πραγματοποιηθεί σε 2 πλοία της ΑΝΕΚ. Σύμμικτα απόβλητα που παράγονται από το μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές αποθήκευσης καύσιμων των -πλοίων, όπου μικρές ποσότητες νερού καθαρισμού αναμιγνύονται με πετρελαιοειδή καθιστώντας τα ακατάλληλα για τις μηχανές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για να προωθηθούν αυτά τα απόβλητα για αναγέννηση, να πρέπει να επεξεργαστούν και διαχωριστούν στην πηγή. Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να εγκαταστήσει ένα σύστημα βέλτιστου διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή στα σκάφη. Αυτό θα γίνει για να εξεταστούν τα αποτελέσματα και να βελτιωθεί η ποιοτική σύνθεση των αποβλήτων. Δείγματα θα παρθούν πριν και μετά την εγκατάσταση του συστήματος διαχωρισμού.