« Προηγούμενη σελίδα

Δράση 4

 Δράση 4: Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ

Δράση 4.1: Συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων.

Θα πραγματοποιηθούν 6 συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων. Οι θεματικές των συναντήσεων θα αφορούν τα υπάρχοντα πρόβλημα που σχετίζονται με τη συλλογή και διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

1o Forum

 2o Forum

 3o Forum

4o Forum

5o Forum

6o Forum & Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Δράση 4.2: Καταγραφή των υπαρχόντων υποδομών για περιβαλλοντική ορθή και πιστοποιημένη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Προτάσεις για επέκταση, βελτίωση περιβαλλοντικών υποδομών

Συλλογή στοιχείων και δημιουργία καταλόγου για τις υπάρχουσες υποδομές για τη περιβαλλοντικά ορθή και πιστοποιημένη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Τα στοιχεία θα συλλεχθούν από τους υπάρχοντες πιστοποιημένους διαχειριστές, των συγκεκριμένων αποβλήτων, από το ΥΠΕΚΑ με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την αξιολόγηση των πρακτικών συμφώνα με την ανάλυση κύκλου ζωής για αυτές τις πρακτικές.

Παραδοτέο 4.2 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ΠΑΚ   (Μας συγχωρείτε το αρχείο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)

 Δράση 4.3: Οδηγός πράσινων πρακτικών

Ο οδηγός θα περιέχει καλές πρακτικές και τη τεχνολογία για τη διαλογή στη πηγή, τη συλλογή, τη μεταφορά και την κατάλληλη διαδικασία επεξεργασίας για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.

Δείτε τους Οδηγοί Καλών Πρακτικών εδώ