« Προηγούμενη σελίδα

Δραστηριότητες ΑΝΕΚ στο ELINA

Η ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ LINES συμμετείχε στο έργο ELINA προκειμένου να βοηθήσει με την επιχειρησιακή της γνώση στην καταγραφή και ταυτοποίηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ) που παράγονται στα μηχανοστάσια των πλοίων.


Παράλληλα, προκειμένου να γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση των ΠΑΚ, η ANEK έχει προβεί, από το Μάρτιο του 2013, σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της OLYMPIC CHAMPION και HELLENIC SPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστές δεξαμενές τα ΠΑΚ από τα ΑΛΕ και άλλα υγρά απόβλητα που δημιουργούνται στα μηχανοστάσια τους.


Συγκεκριμένα, η Τεχνική Υπηρεσία της ΑΝΕΚ, αφού συμβουλεύθηκε τους ισχύοντες Ναυτιλιακούς Κανονισμούς και μελέτησε τα δίκτυα συλλογής πετρελαϊκών αποβλήτων στα μηχανοστάσια του OLYMPIC CHAMPION και του HELLENIC SPIRIT, σχεδίασε νέα δίκτυα ώστε να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των ΠΑΚ επί του πλοίου, πριν τη διάθεση τους σε παράκτιους σταθμούς.


Οι εργασίες και οι τροποποιήσεις στα πλοία OLYMPIC CHAMPION και HELLENIC SPIRIT αποτυπώθηκαν σε σχέδια και υποβλήθηκαν προς έγκριση στον αρμόδιο Νηογνώμονα (RINA). Αφού ελέγχθηκαν για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL 73/78, εγκρίθηκαν και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στα πλοία.


Από τον Μάρτιο 2013 και μέχρι τα τέλη του 2014, η ΑΝΕΚ είχε διαχωρίσει και  παραδώσει 37 κ.μ. πετρελαιοειδών αποβλήτων από το HELLENIC SPIRIT και 32 κ.μ. από το OLYMPIC CHAMPION, χωριστά από οποιοδήποτε άλλο ρεύμα αποβλήτων, στους λιμένες υποδοχής των πλοίων της.


Το παράδειγμα της ΑΝΕΚ για διαλογή στην πηγή των ΠΑΚ στον τομέα της ναυτιλίας, αποδείχθηκε επιτυχημένο και θα πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον σε όσα πλοία μπορούν να διαθέσουν χωριστή δεξαμενή για τη συλλογή αυτών των αποβλήτων. Επίσης, δεδομένης της περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας από το διαχωρισμό και την αναγέννηση των ΠΑΚ και των ΑΛΕ, είναι σημαντικό να προβλέπονται στα νέα υπό κατασκευή πλοία ξεχωριστά δίκτυα και δεξαμενές συλλογής των ΠΑΚ από τα ΑΛΕ και τα λοιπά υγρά απόβλητα των μηχανοστασίων, ώστε εκ της κατασκευής του ένα πλοίο να δύναται να διαχωρίσει τα επικίνδυνα απόβλητά του.


Τέλος, θα πρέπει όλοι οι λιμένες υποδοχής των πλοίων να έχουν τη δυνατότητα ξεχωριστής συλλογής των ΠΑΚ από τα ΑΛΕ ώστε ο διαχωρισμός επί του πλοίου να μπορεί εν συνεχεία να οδηγήσει κάθε απόβλητο στον βέλτιστο περιβαλλοντικά και οικονομικά δρόμο αξιοποίησής του.