« Προηγούμενη σελίδα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

For the Ecological Recycling Society’s website please visit: www.ecorec.gr

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) είναι περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται από το 1990 με την προώθηση της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των ιδιωτικών και πολιτικών φορέων στα σχετικά θέματα, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιείται επίσης στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας, στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αγαθών, αλλά και στη λύση άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων και συμβάλει στη δημιουργία πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες της ΟΕΑ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων με αντικείμενο πλευρές της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων και του περιβάλλοντος. Στο παρελθόν έχει υλοποιήσει προγράμματα LIFE Περιβάλλον σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαίους φορείς. Συνεργάζεται συστηματικά με Ο.Τ.Α. και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων – απορριμμάτων. Τέλος, εκπονεί μελέτες διαχείρισης αποβλήτων.

Επίσης, η ΟΕΑ πραγματοποιεί και συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς φορείς και είναι μέλος σε δίκτυα με αντικείμενο τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Από το 1990 μέχρι σήμερα η ΟΕΑ πραγματοποίησε πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, για την προώθηση της ανακύκλωσης και της   κομποστοποίησης.

Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία νομοσχεδίου για την «Εναλλακτική Διαχείριση Των Απορριμμάτων Συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη σχετική Οδηγία 62/94 της Ε.Ε. Στο νόμο 2939 που ψηφίστηκε στις 6-8-2001 υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις της Ο.Ε.Α.. Σήμερα, η ΟΕΑ, ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), συμμετέχει ως μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Στην ιστοσελίδα της Ο.Ε.Α. μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για το έργο της και θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων:
www.ecorec.gr

Η ΟΕΑ είναι εταίρος του ΕLINA.