« Προηγούμενη σελίδα

Στόχοι

Το έργο ELINA στοχεύει στην αποτύπωση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων (ΠΑΚ), τόσο συνολικά, όσο και σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία σημείων συλλογής, στη βελτίωση πρακτικών και τεχνολογιών συλλογής και μεταφοράς, σε ζητήματα ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινωνικών εταίρων καθώς και σε αποτύπωση των απαραίτητων περιβαλλοντικών υποδομών για την εφαρμογή  μίας κλειστού-τύπου διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων.

Ειδικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πιλοτικού συστήματος χωριστής συλλογής των πετρελαιοειδών αποβλήτων με εφαρμογή προ-διαλογής αυτών στην πηγή. Επιπλέον το έργο στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, ειδικότερα των απόβλητων λιπαντικών ελαίων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων, βάσει του κύκλου ζωής αυτών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικονομική ανάπτυξη προς την κατεύθυνση αναγέννησης -   ανακύκλωσης των ΠΑΚ σε ένα “νέο προϊόν”, έναντι περαιτέρω εξόρυξης πρόσθετων φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας – πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/EC), το έργο εστιάζει στην εφαρμογή της ιεράρχησης της ‘πολιτικής’ διαχείρισης των αποβλήτων προωθώντας την αναγέννηση των ΠΑΚ. Το έργο σκοπεύει να συμβάλει στην περαιτέρω βελτιστοποίηση και εξειδίκευση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την ορθή διαχείριση των ΠΑΚ. Θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή του κανονισμού POP της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς τα ΠΑΚ συχνά διατίθενται προς παράνομη και ανεξέλεγκτη καύση σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, με αποτέλεσμα έτσι την παραγωγή ρυπογόνων εκπομπών όπως οι διοξίνες, οξείδια του θείου και του νατρίου και άλλα. Με τη δημιουργία σημείων συλλογής αποβλήτων και αξιοποιώντας την αναγέννηση αυτών των αποβλήτων εμποδίζεται η παράνομη καύση και η παραγωγή αερίων ρύπων.

Γενικότερα, οι κύριοι στόχοι του ELINA περιλαμβάνουν:

  • Αποτύπωση της σχετικής νομοθεσίας και προτάσεις αναθεώρησης,
  • Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των κύριων παραγωγών ΠΑΚ στην Ελλάδα,
  • Προσδιορισμό των ποσοτήτων και της χημικής σύνθεσης των ΠΑΚ που παράγονται,
  • Κατάρτιση καταλόγου για τη μελλοντική δημιουργία ενός πιλοτικού δικτύου συλλογής ΠΑΚ από διαφορετικές πηγές προέλευσης σε όλη τη χώρα,
  • Επιδεικτική εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή των ΠΑΚ σε 2 μεγάλα επιβατηγά πλοία,
  • Οργάνωση φόρουμ με ενδιαφερόμενους – εμπλεκόμενους φορείς,
  • Αποτύπωση υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης ΠΑΚ,
  • Ανάπτυξη ενός Πράσινου Πρακτικού Οδηγού ο οποίος θα ενσωματώνει τις παραπάνω δράσεις.