« Προηγούμενη σελίδα

Επιτεύγματα

Τα επιτεύγματα του ELINA είναι:

  • Ένας λεπτομερής κατάλογος των πηγών και των ποσοτήτων ΠΑΚ που παράγονται στην Ελλάδα από τον τομέα της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.
  • Η εκτεταμένη δειγματοληψία και ταυτοποίηση της χημικής σύνθεσης των ΠΑΚ που παράχθηκαν σε 604 πηγές στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, εξήχθη το συμπέρασμα ότι λανθασμένα συντελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανάμιξη ΠΑΚ με ΑΛΕ στα πλοία.
  • Η συλλογή και αναγέννηση 7.236 τόνων ΠΑΚ από 487 τοποθεσίες στην Ελλάδα.
  • Ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος διαχωρισμού στην πηγή των ΠΑΚ από τα ΑΛΕ, το οποίο λειτούργησε στα μηχανοστάσια των επιβατικών πλοίων της ΑΝΕΚ, HELLENIC SPIRIT και OLYMPIC CHAMPION.
  • Η πιλοτική αφυδάτωση των ΠΑΚ επί των πλοίων της ΑΝΕΚ και η παράδοση τους στους Οργανισμούς Λιμένων Πειραιά και Πάτρας με τη μορφή συμπυκνωμένων αποβλήτων.
  • 4.000 αντίτυπα του «Οδηγού Καλών Πρακτικών» και επιπλέον 300 αντίτυπα των τριών (3) σύντομων εκδόσεων («Οδηγός Καλών Πρακτικών για ΑΛΕ», «Οδηγός Καλών Πρακτικών για ΠΑΚ από πλοία» και «Οδηγός Καλών Πρακτικών για ΠΑΚ από βιομηχανίες»).
  • Ένας λεπτομερής κατάλογος του ευρωπαϊκού και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη διαχείριση των ΠΑΚ και των ΑΛΕ. Επιπλέον, η ανασκόπηση της νομοθεσίας επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει το Διεθνές και Εθνικό Ναυτιλιακό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν στη διαχείριση των ΠΑΚ.
  • Η διοργάνωση 6 Forums για την ενίσχυση της νομοθεσίας σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ, στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 100 κοινωνικούς εταίρους.
  • Ο κατάλογος των πιστοποιημένων υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας ΠΑΚ και προτάσεις επέκτασης / βελτίωσής τους.
  • Η βάση δεδομένων αποτελούμενη από  1.128 κοινωνικούς εταίρους.