« Προηγούμενη σελίδα

Elina Newsletter #1

Μάρτιος 2012

Το έργο ELINA

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σήμερα παράγονται ετησίως πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

H CYCLON, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η ΑΝΕΚ συνεργάζονται στην υλοποίηση ενός έργου για την προώθηση της περιβαλλοντικά βέλτιστης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που περιλαμβάνουν μείγματα καυσίμων, λάσπες δεξαμενών καυσίμων και άλλα πετρελαιοειδή και δεν καλύπτονται από τον Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 82/2004 για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Το έργο “Integrated Green Life-Cycle Management of Waste Oils and Petroleum Residues” – ELINA(LIFE10 ENV/GR/000606) συγχρηματοδοτείτε από το LIFE+ Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2014.

Στόχος

Το έργο ΕLINA στοχεύει στην ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εφαρμόζονταςτις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα διερευνηθούν και θα παρουσιαστούν οι πρακτικές συλλογής και παράλληλα θα γίνουν προτάσεις για βελτίωση μέσω της αποδοτικότερης διαλογής στη πηγή. Στα πλαίσια του έργου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των πηγών πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο σημείων συλλογής. Ως αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αυτών με την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία

Στη διάρκεια των 3 χρόνων υλοποίησης του έργου:

 • Θα καταγραφούν οι πηγές πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων και θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κύριες πηγές παραγωγής και τα σημεία συλλογής τους. Επίσης, θα ταυτοποιηθεί η χημική τους σύσταση, με χημική ανάλυση δειγμάτων από διαφορετικές πηγές.
 • Θα προσδιοριστούν οι απαιτούμενες υποδομές των σημείων συλλογής ώστε να είναι εφικτή η συλλογή των πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων.
 • Θα εφαρμοστεί πιλοτικά η χωριστή συλλογή αυτών των αποβλήτων σε 2 επιβατηγά πλοία της ΑΝΕΚ, με την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού διαχωρισμού.
 • Θα διαμορφωθεί στρατηγική για την ολοκληρωμένη πράσινη διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων με βάση τον Κύκλο-Ζωής μέσω της διοργάνωσης συναντήσεων διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, της έρευνας με ειδικά ερωτηματολόγια, της καταγραφής υπαρχουσών υποδομών και της επεξεργασίας προτάσεων για επέκταση και βελτίωσή τους. Όλα αυτά θα συμβάλλουν και στη σύνταξη του Οδηγού Πράσινων Πρακτικών για τη διαχείριση πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων.
 • Τέλος, σε όλη τη διάρκεια του έργου θα γίνεται τακτική ενημέρωση του κοινού με την έκδοση ειδικών εντύπων, ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, ιστοσελίδας, e-newsletter, δελτίων τύπου, άρθρων, συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και ημερίδες.

Οφέλη

Η ολοκληρωμένη πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων με βάση τον Κύκλο-Ζωής θα συμβάλλει:

 • Στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.
 • Στην εφαρμογή στην πράξη της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.
 • Στην προστασία των φυσικών πόρων.
 • Στη βελτίωση της επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (αποτρέποντας την ανάμειξη τους με άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα).
 • Στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διαλογής στην πηγή, μεταφοράς και επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.
 • Στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο των παραγωγών αυτών των αποβλήτων, όσο και του ευρύτερου κοινού.

CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E.

Η CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E. είναι μια βιομηχανική και εμπορική ελληνική εταιρεία πρωτοπόρος στον τομέα των πετροχημικών. Η CYCLON είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή λιπαντικών, την παραγωγή και εμπόριο των συσκευασμένων προϊόντων λίπανσης και την πώληση των υγρών καυσίμων.

Η CYCLON διαθέτει τη μόνη μονάδα αναγέννησης λιπαντικών ελαίων στην Ελλάδα, με καταλυτική υδρογόνωση (που θεωρείται η βέλτιστη τεχνική σχετικά με την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) και λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο blending λιπαντικών στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Διαβάστε περισσότερα.

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) είναι περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται από το 1990 με την προώθηση της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των ιδιωτικών και πολιτικών φορέων στα σχετικά θέματα, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Δραστηριοποιείται επίσης στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας, στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αγαθών, αλλά και στη λύση άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων και συμβάλει στη δημιουργία πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες της ΟΕΑ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων με αντικείμενο πλευρές της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων και του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης

Η ΑNΕK είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1967 ως η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα.

Σήμερα, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ακτοπλοΐας στους θαλάσσιους δρόμους της Ελλάδας και της Αδριατικής, μεταφέροντας με αξιοπιστία επιβάτες και οχήματα, διαθέτοντας 10 σύγχρονα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, ελληνικού νηολογίου, τα οποία είναι πιστοποιημένα με τα Διεθνή Συστήματα Ασφάλειας και Ποιότητας ISM & ISPS Systems, ΙSO & HACCP αντίστοιχα.

Επιπροσθέτως, εφαρμόζοντας την Διεθνή Σύμβαση STCW του 1995, που αφορά στην ποιότητα των πληρωμάτων, η ΑΝΕΚ έχει καταφέρει να διατηρήσει μια από τις πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο Ταμείο

Εγκρίθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» ύψους 2.241.500€. Το 28,5% του πόσου θα διατεθεί για τη συντήρηση και επισκευή πλωτών και χερσαίων αντιρρυπαντικών μέσων, 32,5% για τη προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητο να εξοπλίσει λιμενικές αρχές ανά την ελληνική επικράτεια, 32% για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και 1% για την αναβάθμιση λειτουργικού εξοπλισμού για την υποστήριξη ενημερωτικών δράσεων. Παρατίθεται το σχετικό δελτίου τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείου Λιμενικού σώματος- Ελληνική ακτοφυλακής.

Πηγή: http://www.elime.gr/index.php/about-us/108-2011-09-16-06-52-57

Ινστιτούτο Κατάρτισης Ναυτιλίας και Λιμένων «Εξάντας»

Το 2012 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ινστιτούτο Κατάρτισης Ναυτιλίας και Λιμένων «Εξάντας», που αποφάσισαν να δημιουργήσουν από κοινού η Ένωση Λιμένων Ελλάδος και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η παροχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πιστοποιημένης εκπαίδευσης πρωτίστως σε ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση λιμένων αλλά και γενικότερα σε ειδικότητες άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με τη λιμενική βιομηχανία, τη ναυτιλία και τις συνδυασμένες μεταφορές με γενικό στόχο την ανάδειξη της σε εστιακό παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικής και παροχής αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Η λειτουργία του Ινστιτούτου θα καλύψει την έλλειψη πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε μια σειρά ειδικοτήτων κυρίως τεχνικών και οικονομικών που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των λιμένων.

Οι αποδεκτές των υπηρεσιών του Ινστιτούτου είναι οι εργαζόμενοι στους Ελληνικούς Οργανισμούς Λιμένων, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λιμενική βιομηχανία, προσωπικό των λιμένων και εργαζόμενοι στη λιμενική βιομηχανία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε ειδικότητα της ναυτιλίας και των λιμένων. Αναλυτικά η λειτουργία του Ινστιτούτου περιγράφεται στο καταστατικό όπου παρατίθεται εδώ.