« Προηγούμενη σελίδα

Newsletter 3

11/12/2012

1ο FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ ELINA

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012, Ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, Αθήνα

 

Το έργο ELINA χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και αφορά στην προώθηση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ).

Μια από τις δράσεις του ELINA είναι η διεξαγωγή Forum διάλογου με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη του έργου, αλλά και να συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους στη υλοποίηση του.

 

Οι στόχοι του 1ου φόρουμ διαλόγου ήταν:

- Η παρουσίαση του έργου στους εμπλεκόμενους φορείς,
- Η σταδιακή γνωριμία των εμπλεκόμενων φορέων μεταξύ τους και
- Η αρχική ανταλλαγή απόψεων για τις πρώτες δράσεις του έργου.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, είναι επιθυμητή η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία του και να επιτευχθεί η διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους.

 

Το φόρουμ διαλόγου, που συντόνιζε ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, ξεκίνησε με την παρουσίαση των εταίρων CYCLON, ΑΝΕΚ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Στη συνεχεία ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να παρουσιάσουν τον φορέα που εκπροσωπούν και ακολούθησαν οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις.

Το πρώτο Forum διαλόγου ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκομένων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην συνάντηση συμμετείχαν έξι εκπρόσωποι από το ΥΠΕΚΑ, ο Πρόεδρος της POLYECO, η Δ/ντρια και τρεις εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΛΑΡΚΟ.

Ομιλίες

Η πρώτη ομιλία πραγματοποιήθηκε από την κα. Κατερίνα ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ / ASTRALE (Εξωτερική Μονάδα Παρακολούθησης Έργων LIFE+), όπου παρουσιάστηκαν ορισμένα επιτυχημένα Προγράμματα LIFE+, οι στόχοι τους, καθώς και οι κατηγόριες των προγραμμάτων, οι παράγοντες επιτυχίας και τα πιθανά εμπόδια.

Ο κ. Μιχάλης ΠΑΧΝΟΣ / ΚΟΝΚΑΤ, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου ELINA, παρουσίασε του στόχους και τις δράσεις του έργου. Ο κ. Μ. ΠΑΧΝΟΣ αναφέρθηκε αναλυτικά στην υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα διαχείρισης ΠΑΚ, στο αντικείμενο του έργου, στις επιμέρους δράσεις καθώς και στα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο κ. Χριστόδουλος ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ / Τεχνικός Δ/ντής CYCLON, στην ομιλία του παρουσίασε τη δομή και τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών για τις πήγες, τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΠΑΚ.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν από τις παρουσιάσεις.

Ο κ. Ιωάννης ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ / Πρόεδρος POLYECO, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι λόγω της δραστηριοποίησης της POLYECO στον τομέα διαχείρισης ΠΑ & ΠΚ, η εταιρεία έχει αρκετά στοιχεία για αυτά τα απόβλητα στην Ελλάδα, που όμως λόγο της εμπιστευτικής επαγγελματικής σχέσης της POLYECO με τους πελάτες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.Ο κ. Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ σημείωσε την παρουσία ΑΛΕ στα συλλεγόμενα ΠΑ & ΠΚ, η οποία τεκμηριώνεται με την ανίχνευση μετάλλων προερχόμενων αποκλειστικά από τα λιπαντικά. Ο κ. Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέφερε επίσης ότι η ποιότητα των ΠΑ & ΠΚ που τους παραδίδεται βελτιώνεται με την πάροδο των χρόνων, κυρίως λόγω της παράλληλης ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.Τέλος, σημείωσε ότι το κόστος διαχείρισης των ΠΑΚ είναι πολύ ακριβό σε σχέση με άλλες χώρες.

Κατά τη διάρκεια του Forum, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το έργο ELINA είναι σημαντικό καθώς θα συμβάλλει στην καταγραφή των πηγών, ποσοτήτων και χημικής σύστασης των ΠΑΚ που παράγονται στην Ελλάδα και θα προωθήσει πιλοτικές ενέργειες διαλογής στην πηγή, συλλογή και μεταφοράς αυτών των αποβλήτων. Παράλληλα, οι δραστηριότητες διάδοσης του έργου, θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων, στο διαχωρισμό των ΠΑΚ από άλλα ρεύματα αποβλήτων και θα προωθήσουν τη βιώσιμη περιβαλλοντικά και οικονομικά διαχείριση των ΠΑΚ.

Το έργο ELINA θα βοηθήσει και τους συλλέκτες ΠΑΚ, οι οποίοι επειδή συνήθως λαμβάνουν με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα μικρές ποσότητες από πολλούς παραγωγούς αποβλήτων, δεν γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε πηγής με αποτέλεσμα τα συλλεγόμενα απόβλητα να είναι σύμμεικτα και να δυσχεραίνεται η μετέπειτα διαδικασία αναγέννησης των αποβλήτων. Επίσης, πολλές εγχώριες βιομηχανίες δίνουν τα απόβλητα τους σύμμεικτα από διάφορες διεργασίες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ετερογενή μείγματα ΠΑΚ που περιέχουν και άλλα απόβλητα (π.χ. ΑΛΕ).

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι πρέπει να γίνονται δειγματοληψίες κατά την παράδοση από τον παραγωγό στον συλλέκτη ΠΑ & ΠΚ, ώστε με ανάλυση της σύστασης να επιβεβαιώνεται ότι ο παραγωγός παραδίδει στο συλλέκτη το είδος του αποβλήτου που έχει δηλώσει. Με τη διαδικασία αυτή θα επιτευχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών (παραγωγός – συλλέκτης).

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Forum διαλόγου αναφέρθηκε ότι τροχοπέδη για τους παραγωγούς είναι η ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων για τη δημιουργία ξεχωριστού δικτύου συλλογής ΠΑΚ από άλλα απόβλητα. Όμως, τονίστηκε ότι η διαλογή αποβλήτων στην πηγή δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας αλλά και νοοτροπίας της ιδίας της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση του 1ου Forum διαλόγου του έργου ELINA, το σύνολο των παρευρισκομένων είχε κατανοήσει τους στόχους του έργου, καθώς και τη σημασία τους. Επιπλέον, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν, τέθηκαν σημαντικά θέματα, που θα ληφθούν υπόψη με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου. Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον για το ELINA και τόνισαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στις μελλοντικές δραστηριότητες διάδοσης του έργου.

 

Τα Πετρελαιοειδή Απόβλητα και ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

 Πετρελαιοειδή απόβλητα ορίζονται οι ουσίες που έχουν ως βάση τους το πετρέλαιο ή συνθετικά έλαια, που εξαιτίας κάποιων προσμείξεων ή της απώλειας  των αρχικών ιδιοτήτων τους κατά τη χρήση τους,  χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα για τον αρχικό σκοπό τους. Σύμφωνα με τον “Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και Επικινδύνων Αποβλήτων” (1) του 2002 τα πετρελαιοειδή απόβλητα συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες .  Οι τρεις κατηγορίες αυτές είναι (2):

       
       
       
       

Συμπληρωματικά, υπάρχουν και μεμονωμένοι κωδικοί, όπως 0 16 07 08* (απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο).

Κατά πόσο όμως ο όρος “απόβλητα” να συσχετιστεί με τον  “Κατάλογο Αποβλήτων”;

 Λαμβάνοντας υπόψη μας  το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου  ο κατάλογος των αποβλήτων περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα, αλλά και την προέλευση και τη σύνθεση τους  καθώς και τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών, ενώ παράλληλα είναι δεσμευτικός όσον αφορά τον προσδιορισμό των αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα. (3)

 Παρόλα αυτά όμως  το ίδιο το άρθρο αναφέρει πως  η καταχώριση μιας ουσίας ή αντικειμένου στον “Κατάλογο Αποβλήτων” δεν συνεπάγεται ότι η ουσία ή το αντικείμενο αυτό συνιστά απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, καθώς στο Άρθρο 3 της αντίστοιχης Οδηγίας, ως “απόβλητο” ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείμενο όπου ο κάτοχός του το απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να το απορρίψει.(3)

 Ο όρος κλειδί για τον ορισμό των αποβλήτων είναι το ρήμα “απορρίπτω” που, όπως φαίνεται παραπάνω χρησιμοποιείται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Βάσει του Οδηγού για την ερμηνεία των βασικών διατάξεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο πρώτος τρόπος χρήσης του ρήματος περιγράφει μία ενέργεια/μία δραστηριότητα του κατόχου του αντικειμένου ή της ουσίας, ο δεύτερος περιγράφει την πρόθεση αυτού, ενώ ο τρίτος τη νομική του υποχρέωση. (3

 Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει πως  η κατανομή των δράσεων και των δραστηριοτήτων του κατόχου σε μια σειρά από καθημερινές δραστηριότητες είναι μια εύκολη υπόθεση. Όπως για παράδειγμα, ένα αντικείμενο που ρίχνεται στο καλάθι των αχρήστων απορρίπτεται, με αποτέλεσμα να  θεωρείται απόβλητο. Τι γίνεται όμως για τις περιπτώσεις όπου εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα;

 Όσον αφορά την “απόρριψη” των πετρελαιοειδή αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική διαχείρισής όπου, θα έχει ως  πρωταρχικό της στόχο την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα της κάθε περίπτωσης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να βασίζεται στην αρχές της προληπτικής δράσης και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάκτησης πετρελαίου. Επομένως το πρόγραμμα ELINA έχει ως στόχο του την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και των καταλοίπων τους  εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμβάλλοντας έτσι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη καταγραφή των πηγών πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων αλλά και  στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αυτών και επαναχρησιμοποίησης τους στην παραγωγική διαδικασία .

Σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α, 13/2/2012) περί «ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος…», ο παραγωγός και κάτοχος αποβλήτων φέρει ευθύνη για την διαχείριση τους (αρθρο 24, «ευθύνη για την διαχείριση αποβλήτων») ενώ οφείλει «να διευκολύνει και βελτιώνει την ανάκτηση αποκλείοντας την ανάμειξη με άλλα απόβλητα ή υλικά με άλλες ιδιότητες» (άρθρο 26 «ανάκτηση», άρθρο 29 «ιεράρχηση…» και άρθρο 30 «απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων» και αντίστοιχα άρθρα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)).

 

To ευρωπαϊκό έργο SuPorts: Αποτελέσματα και στόχοι για τους ελληνικούς λιμένες

Α. Νανιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ

Γ. Παλάντζας, Δρ. Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ

 Το ευρωπαϊκό έργο “SuPorts” (Sustainable Management for European Local Ports) στοχεύει στο να συνεισφέρει καταλυτικά στην ενεργοποίηση και υποστήριξη μικρών και τοπικών λιμένων στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω κυρίως της ανταλλαγής εμπειριών, διάχυσης καλών πρακτικών, υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών εργαλείων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC, έχει διάρκεια τρία ετών, έως το τέλος του 2012, και συμμετέχουν σε αυτό δέκα εταίροι από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς) και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

 Σε ελληνικό επίπεδο, στις μέχρι σήμερα και προβλεπόμενες μέχρι τέλους του έργου δράσεις των ελλήνων εταίρων, περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:

  • Διοργάνωση τεσσάρων ανοικτών συναντήσεων εργασίας (Workshops) με σκοπό την ενημέρωση όλων των δυνητικά ενδιαφερομένων (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Υπουργείο, Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ, Ναυτιλιακοί φορείς, Ιδιωτικές εταιρείες, Πολίτες) στα αντικείμενα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και τον συντονισμό των εμπλεκομένων μερών (stakeholders).
  • Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα ζητήματα α) της προστασίας και διατήρησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο περιβάλλον των λιμένων και β) της ενεργοποίησης και συντονισμού του ρόλου των εν δυνάμει εμπλεκομένων φορέων στην περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του τελευταίου διεξήχθη ανοικτή συνάντηση και διαβούλευση με ανταλλαγή απόψεων και ιδεών όλων των εμπλεκομένων μερών για τον λιμένα Πόρτο Λάγους, εκδήλωση πρωτοπόρα, ίσως, σε ελληνικό επίπεδο.  
  • Μελέτη αξιολόγησης του ρόλου, του τρόπου εμπλοκής και της σημασίας κάθε εμπλεκόμενου φορέα, κρατικού και τοπικού, στα περιβαλλοντικά ζητήματα των λιμένων Καβάλας, Βόλου, Πόρτο Λάγους και Κέρκυρας.
  • Συμπλήρωση του εργαλείου SDM (Self Diagnosis Method) και ενσωμάτωση τεσσάρων ελληνικών λιμένων (Καβάλας, Βόλου, Πόρτο Λάγους, Κέρκυρας) στο δίκτυο των ευρωπαϊκών «πράσινων λιμένων» Ecoports.
  • Πιστοποίηση των λιμένων Καβάλας, Βόλου και Πόρτο Λάγους κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο PERS.
  • Πιστοποίηση του λιμένα Κέρκυρας κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο EMAS.
  • Διοργάνωση ημερίδας για την επίσημη απονομή των πιστοποιητικών στους προαναφερόμενους λιμένες και την ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του έργου.     

 

Στόχος των ανωτέρω δράσεων είναι, μεταξύ άλλων, να καταδειχθεί η ανάγκη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης των ελληνικών λιμένων, μικρών και μεγάλων, κατά τρόπο χρονικά σταδιακό, οικονομικά βιώσιμο αλλά και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά κάθε λιμένα. Σημειωτέων ότι με τα τέσσερα προαναφερθέντα, το σύνολο των Ελληνικών λιμένων που εντάχθηκαν στα ECOPORTS  ανέρχεται στα επτά (7), o μεγαλύτερο αριθμός «πράσινων» λιμένων χώρας της Μεσογείου.

 Παράλληλα, έχοντας επίγνωση των σχετικών προβληματικών που συντρέχουν σήμερα για τους μικρούς λιμένες της χώρας μας (π.χ. μη πρότερη εξοικείωση με αντίστοιχες δομές διαχείρισης, έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, περιορισμένοι οικονομικοί πόροι), η προοπτική ανάδειξης σε κεντρικό επίπεδο μιας ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής και εφαρμογής από τους λιμένες συγκεκριμένων δράσεων που δεν θα διαταράσσουν τις ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ τους, καθίσταται εντόνως θετική.

 

Στην κατεύθυνση δε αυτή συνηγορεί και η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα στους λιμένες Θεσσαλονίκης και Πειραιώς σε συνεργασία με το ΑΠΘ, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική τους διαχείριση, και η οποία κάλλιστα μπορεί να διαχυθεί και στους υπόλοιπους ελληνικούς λιμένες.  

 Τα λιμάνια μας επηρεάζουν, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, το περιβάλλον και την οικονομική και κοινωνική δυναμική των τοπικών κοινωνιών όπου χωροθετούνται, καθιστώντας την σχέση τους διαλειτουργική. Ο κοινός συντονισμός των ελληνικών λιμένων, με πρωτοβουλία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής, στη λογική της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης θα παράξει τη δυνατότητα σύνθεσης μιας καινοτόμου πραγματικότητας, τόσο για την χώρα μας όσο και για τη διεθνή πρακτική. Τα οφέλη, τόσο για κάθε λιμάνι όσο και για το σύνολο της χώρας θα είναι άμεσα, αλλά επίσης και με σταθερή διάρκεια σε βάθος χρόνου.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ

 Οι βασικοί ορισμοί που σχετίζονται με την παραλαβή αποβλήτων από πλοία και καταλοίπων φορτίου περιλαμβάνονται στο άρθο 2 της Υπουργικής Απόφασης 8111.41/09/09, (ΦΕΚ 412/Β/6.3.09) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Οι βασικοί ορισμοί είναι οι εξής:

 α. «πλοίο»: το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον,  συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων,

 β. «σύμβαση MARPΟL 73/78»: η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 γ. «απόβλητα που παράγονται στα πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα πλην των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, IV, V και VI της σύμβασης MARPΟL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα,  όπως ορίζονται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της σύμβασης MARPΟL 73/78,

 δ. «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που  παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά τη φόρτωση/ εκφόρτωση,

 ε. «λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής»: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου,

 στ. «αλιευτικό σκάφος»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων,

 ζ. «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του,

 η. «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής,

 θ. «φορέας διαχείρισης λιμένων»: οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες της περιοχής αρμοδιότητάς του (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν

πλοία στα οποία εφαρμόζεται η απόφαση αυτή. Οι μικροί λιμένες (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια − καταφύγια τουριστικών σκαφών κάθε μορφής κ.λπ.) που δεν διαθέτουν φορέα διαχείρισης λιμένα, για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, υπάγονται στον πλησιέστερο φορέα διαχείρισης λιμένα της περιοχής τους που είναι απαραίτητα Ο.Τ.Α. ή Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Οργανισμός Λιμένα,

 ι. «ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία που

καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων,

 ια. «θαλάσσιο αγκυροβόλιο»: Καθορισμένη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμένα, που βρίσκεται εκτός της περιοχής αρμοδιότητας φορέα διαχείρισης λιμένα, στην οποία

επιτρέπεται η βραχυχρόνια ή μακροχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια πράξεων ανεφοδιασμού.


Σύστημα καταγραφής φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στο OlympicChampionANEK

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) πρωτοπόρος στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζει το επιχειρησιακό σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ (http://poseidon.hcmr.gr) με την εγκατάσταση ενός συστήματος FerryBox συνεχούς καταγραφής φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στο F/B Olympic Champion της ΑΝΕΚ Lines στην γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς.

 

Το  FerryBox  καταγράφει  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τη θερμοκρασία, αλατότητα, περιεκτικότητα σε διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα, φθορισμό σαν απόρροια της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και το pH του θαλασσινού νερού. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε πραγματικό χρόνο και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ παρέχοντας στην επιστημονική κοινότητα ένα χρήσιμο εργαλείο και στους χρήστες μία άμεση εικόνα των περιβαλλοντολογικών συνθηκών που επικρατούν στο Νότιο Αιγαίο. Μελλοντικά προβλέπεται η προσθήκη περαιτέρω αισθητήριων για μετρήσεις όπως η συγκέντρωση του CO2 συμβάλλοντας στην παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής.

 

 

 

2o  FORUM ΔΙΑΛΟΓΟΥ ELINA

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Στις 19 Δεκεμβρίου  2012 θα υλοποιηθεί το 2 Forum διάλογου του έργου στις 9:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αγγ. Γέροντα 6, Πλάκα  και προσκεκλημένοι θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στο 2ο Forum θα παρουσιαστούν τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί στο πλαίσιο του έργου και η διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και κατάλοιπων στον τομέα της βιομηχανίας.

Είσοδος είναι ελεύθερη. Θα ακολουθήσει γεύμα. Παρακαλούμε κάντε κράτηση θέσης.