« Προηγούμενη σελίδα

Προστατεύουμε το Μέλλον

Διαλογή & Συλλογή

Στις πήγες των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων περιλαμβάνονται βιομηχανικές και μη βιομηχανικές πηγές, στις οποίες χρησιμοποιούνται πετρελαιοειδή ως καύσιμα ή ως λιπαντικά ή για τη μεταφορά θερμότητας ή για άλλους σκοπούς. Τα συλλεγόμενα απόβλητα έχουν πολλές προσμίξεις με αποτέλεσμα να χάνουν τις αρχικές ιδιότητες τους. Η διαλογή των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων και η χωριστή τους συλλογή συμβάλλει στον περιορισμό των προσμίξεων, ώστε να μην επηρεάζονται οι ιδιότητες τους και η δυνατότητα διαχείρισης τους.

Διαχείριση

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα προέρχονται από δεξαμενές, μίγματα με νερό και γαλακτώματα. Τα απόβλητα περιλαμβάνουν πετρελαιοειδή κατάλοιπα, διαλύτες, λάσπες και μίγματα με νερό και ορυκτέλαια. Η σύσταση τους είναι κυρίως υδρογονάνθρακες, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετα και προσμίξεις λόγω της φυσικής ρύπανσης και των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη χρήση τους. Η νόθευση τους μπορεί να προκύπτει από τη μίξη τους με αλλά ελαιώδη υγρά ή υγρά απόβλητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη διαδικασία της ανάκτησης ή της ανακύκλωση/αναγέννηση τους. Στην Ελλάδα συμφώνα με τη νομοθεσία υπάρχουν τρείς μέθοδοι για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων:

- Προ-επεξεργασία και διάθεση σε πετρελαιοβιομηχανίες για την αναγέννηση τους

- Ανάμιξη με ροκανίδι για τη παράγωγη δευτερογενών καυσίμων με χαμηλή ενεργειακή απόδοση για χρήση σε κλιβάνους τσιμέντου

- Διάθεση μέσω διασυνοριακής μεταφοράς

Οι μέθοδοι αυτοί έχουν προβλήματα επειδή τα απόβλητα περιλαμβάνουν ορυκτέλαια, που συμφώνα με τη νομοθεσία χρίζουν ξεχωριστή διαχείριση. Οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν τη ποιότητα των προϊόντα που παράγονται από την αναγέννηση και επιπλέον μειώνουν τη απόδοση της κλίνης τσιμέντου λόγω της χαμηλής ενεργειακής τους απόδοσης.

Η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων είναι σημαντική λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που παράγονται. Εκτιμάται ότι η συνολική ετήσια ποσότητα θα ξεπέρνα τους 200.000 τόνους. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα μπορούν να ανακυκλωθούν, εφόσον απομακρυνθούν οι προσμίξεις. Η ανακύκλωση των υδρογονανθράκων, που περιλαμβάνονται, βελτιώνει τη ποιότητα των τελικών προϊόντων. Η αναγέννηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων μειώνει τη ποσότητα των αποβλήτων, που οδηγούνται για τελική διάθεση με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Προστατεύουμε το Μέλλον

- Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση χρήσιμων προϊόντων

- Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη τελική διάθεση και καύση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

- Μείωση των εκπομπών CO2 από τη μη αναγέννηση ή τη μη ορθή αναγέννηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων