« Προηγούμενη σελίδα

Γιατί σας αφορά

 Το ‘ELINA’ εξετάζει την ολοκληρωμένη “πράσινη”  διαχείριση του κύκλου ζωής των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ), ένα ρεύμα αποβλήτων ιλύος ή/και αποβλήτων υγρής φάσης που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή/και μερικώς από ορυκτέλαια, υδρογονάνθρακες υψηλού μοριακού βάρους (συνθετικά έλαια) ελαιώδη κατάλοιπα από τις δεξαμενές, μίγματα πετρελαίου νερού, γαλακτώματα και υδατοδιαλυτές ενώσεις.


Τα ΠΑΚ αφορούν στη μεγαλύτερη ροή αποβλήτων πετρελαϊκής προέλευσης και παράγονται κυρίως από βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας, από σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων και πλοία. Επομένως, η ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, χωριστά από άλλα ρεύματα, είναι ιδιαίτερης σημασίας για χώρες με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα ή/και έντονη παρουσία στον τομέα της ναυτιλίας.


Το ‘ELINA’ είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων αλλά επίσης και για τη βιώσιμη διαχείριση των άλλων πετρελαϊκής προέλευσης ρευμάτων αποβλήτων, όπως τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Τα εν λόγω ρεύματα αποβλήτων (ΑΛΕ και ΠΑΚ) συχνά αναμιγνύονται στην πηγή προέλευσης τους από τους παραγωγούς αποβλήτων. Η ανάμιξη ΑΛΕ και ΠΑΚ, δυσχεραίνει  την ολοκληρωμένη διαχείριση του κάθε ρεύματος χωριστά, ειδικότερα σε ότι αφορά στην απόδοση τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαδικασία αναγέννησης για την παραγωγή των αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων. Για αυτό το λόγο, το έργο ‘ELINA’ στοχεύει στη διαλογή στην πηγή σε όσο το δυνατόν περισσότερα ρεύματα ΠΑΚ με σκοπό να αναδείξει τις εναλλακτικές πρακτικές και τεχνολογίες για την αξιοποίηση των χωριστά συλλεγόμενων ρευμάτων.


Γενικά, το περιεχόμενο του έργου ‘ELINA’ είναι μεγάλης σπουδαιότητας σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ επειδή:

  • Είναι στενά συνδεδεμένο με τη θαλάσσια και παράκτια ρύπανση
  • Ασχολείται με την περιβαλλοντική διαχείριση ενός συγκεκριμένου και επικίνδυνου ρεύματος αποβλήτων
  • Εξετάζει τεχνικά θέματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχετική νομοθεσία
  • Καθιερώνει περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των ΠΑΚ που βασίζονται στη διαλογή στην πηγή